Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 李瑩譯
samudaya:m.[saṃ-ud-aya<i] 集,集起,生起,起因,原因.-atthaṅgamā 集起與消滅.-dhamma 集諦,生起之因.-vayadhamma 生滅之法,生起與衰滅之法,集滅法.-sacca 集諦.
パーリ語辞典 水野弘元著
samudaya:m.[saṃ-ud-aya<i] 集,集起,生起,起因,原因.-atthaṅgamā 集起と滅没.-dhamma 集の法,生起するもの.-vayadhamma 生滅の法,生起と衰滅の法,興衰法.-sacca 集諦.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Samudaya,【陽】 集,上升,起源,生產品。 ~sacca,【中】 集諦(起源的事實)。(p326)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Samudaya,(saṁ一起+udaya上升﹑生長),【陽】1.起源、集(origin),上升(rise),一起上升(直譯)。2.迸發、光輝(bursting forth,effulgence)(=pabhāsamudaya)。3.生產品(produce,revenue)。samudayasacca,【中】集諦(起源的事實)。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
samudaya:[m.] rise; origin; produce.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Samudaya,[saṁ+udaya] 1.rise,origin D.I,17; II,33,308; III,227; A.I,263 (kamma°); Vin.I,10; Sn.p.135; It.16 (samuddaya metri causa) etc.dukkha° the origin of ill,the second ariya-sacca,e.g.D.III,136; A.I,177; Vism.495 (where samudaya is expld in its parts as sam+ u+aya); VbhA.124.-- 2.bursting forth,effulgence (pabhā°) J.I,83.- 3.produce,revenue D.I,227.(Page 687)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SAMUDAYA:[m] sự sanh ra,căn nguyên,sản xuất --sacca [nt] nguyên nhân phát sanh (tập đế)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
samudaya:tập khởi
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
samudaya:သမုဒယ (ပ) (သံ+ဥဒ္√ဣ+အ)
ျဖစ္ျခင္း။ ျဖစ္ေပၚျခင္း။ ျဖစ္ေၾကာင္း။ အေပါင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,