Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 李瑩譯
samuccheda:m.[<saṃ-ud-chid] 斷,正斷,斷絶.-pahāna 捨斷,正斷捨斷.-maraṇa 正斷死.-virati,-viveka 斷離.-visuddhi 斷清浄.-suñña 斷空,正斷空.
パーリ語辞典 水野弘元著
samuccheda:m.[<saṃ-ud-chid] 断,正断,断絶.-pahāna 断断,正断捨断.-maraṇa 正断死.-virati,-viveka 断離.-visuddhi 断清浄.-suñña 断空,正断空.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Samuccheda,(sam+u+chida),【陽】正斷(永遠舍斷煩惱)、斷絕。samuccheappahāna,【中】正斷、斷絕。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
samuccheda:[nt.] extirpation; destruction.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Samuccheda,[saṁ+uccheda] cutting off,abolishing,giving up M.I,360; KhA 142; sammā s.Ps.I,101; °pahāna relinquishing by extirpation Vism.5; SnA 9; °maraṇa dying by extirpation (of saṁsāra) Vism.229; °visuddhi Ps.II,3; °suññaṁ Ps.ii.180.(Page 687)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
samuccheda:sự bỏ bớt,sự xén bớt
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
samuccheda:သမုေစၧဒ (ပ) (သံ+ဥဒ္√ဆိဒ္+ဏ)
အႂကြင္းမဲ့ ျဖတ္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,