Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
samuṭṭhāpeti:[samuṭṭhahati の caus.] 等起させる
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Samuṭṭhāpeti,(saṁ+u出+ṭhā+āpe),升起,生產,開始。【過】samuṭṭhāpesi。【過分】samuṭṭhāpita。【獨】samuṭṭhāpetvā。kathaṁ samuṭṭhāpesuṁ,議論紛紛。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
samuṭṭhāpeti:[saṃ + u + ṭhā + āpe] raises; produces; originates.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SAMUṬṬHĀPETI:(saṃ+u+thā+āpe) nổi lên,sanh ra,sản xuất,phát xuất,căn cứ [aor] --esi [pp] --pita [abs] --petva gốc ở
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
samuṭṭhāpeti:ứng khởi
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
samuṭṭhāpeti:သမု႒ာေပတိ (ကာ) (သံ+ဥဒ္√ဌာ+ဏာေပ)
တည္ေစ၏။ ျဖစ္ေစ၏။
ဣမံ ဂါထံ သမု႒ာေပသိ၊ ဤဂါထာကို ဆို၏။ အတၱာနံ သမု႒ာေပသိ၊ မိမိကိုယ္ကို ေကာင္းက်ိဳးစီးပြား ျဖစ္ေစ၏။ ပထမံ ကထံ သမု႒ာေပတြာ၊ ေရွးဦးစြာ စကားကို ျဖစ္ေစ၍။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,