Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
sampha:a.[cf.BSk.sambhinna] 雑穢の,綺(かざ)れる.samphaṃ bhāsati 雑穢に語る.-ppalāpa 綺語,雑穢語.-ppalāpin 綺語者,戯語者.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sampha,【中】 輕薄,廢話。 ~ppalāpa,【陽】 綺語。(p330)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sampha,【中】輕薄,廢話。samppalāpa,【陽】綺語。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sampha:[nt.] frivolity; useless talk.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sampha,(adj.-n.) [not clear,if & how connected with Sk.śaśpa,grass.The BSk.has sambhinna-pralāpa for sampha-ppalāpa] frivolous; nt.frivolity,foolishness; only in connection with expressions of talking,as samphaṁ bhāsati to speak frivolously A.II,23; Sn.158; samphaṁ giraṁ bh.J.VI,295; samphaṁ palapati Tikp 167 sq.‹-› Also in cpds.°palāpa frivolous talk D.I,4; III,69,82,175,269; A.I,269 sq.,298; II,60,84,209; III,254,433; IV,248; V,251 sq.,261 sq.; Tikp 168,281; DA.I,76; °palāpin talking frivolously D.I,138; III,82; A.I,298; Pug.39,58.(Page 693)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SAMPHA:[nt] sự nói nhảm nhí,nói vô ích --ppalāpa mṣự nói vô ích
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
sampha:vô ích,nhảm nhí,phiếm luận
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sampha:သမၹ (န)
ၿပိန္ဖ်င္းေသာ စကား။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sampha:သမၹ (တိ)
အက်ိဳးမရွိ ၿပိန္ဖ်င္းသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,