Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
sampayutta:a.[saṃ-pa-yuj の pp.] 相応せる,相応.-paccaya 相応縁.-parivāra 相応眷属.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sampayutta,【形】 聯合的,聯在一起的。(p328)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sampayutta,(saṁ+payutta),【形】聯合的(associated with),聯結的(connected)。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sampayutta:[adj.] associated; connected.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sampayutta,[saṁ+payutta] associated with,connected Dhs.1; Kvu 337; DhsA.42.--°paccaya the relation of association (opp.vippayutta°) Vism.539; VbhA.206; Tikp 6,20,53,65,152 sq.; Dukp 1 sq.(Page 691)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SAMPAYUTTA:[a] liên quan đến,cộng tác với
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
sampayutta:tương ưng
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sampayutta:သမၸယုတၱ (န)
ေကာင္းစြာ အျပားအားျဖင့္ ယွဥ္ျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sampayutta:သမၸယုတၱ (တိ) (တီ-ကိတ္) (သံ+ပ√ယုဇ္+တ)
ေကာင္းစြာ အျပားအားျဖင့္ ယွဥ္အပ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,