Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
sampayoga:m.[<saṃ-pa-yuj] 相応.-āṅga 相応支.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sampayoga,【陽】 聯盟,協會,聯系。(p328)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sampayoga,(saṁ+pa+yuj連接;梵samprayoga),【陽】相應,聯盟,協會,聯系。
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
sampayoga: 和合、結合
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sampayoga:[m.] union; association; connection.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sampayoga,[saṁ+payoga] union,association Vin.I,10; S.V,421; DA.I,96,260.(Page 691)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SAMPAYOGA:[m] sự hợp nhất,sự hội họp,cộng tác,liên hệ với nhau
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
sampayoga:tương ưng,phối hợp,hội họp-kết hợp
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sampayoga:သမၸေယာဂ (ပ) (သံ+ပ√ယုဇ္+ဏ)
တကြယွဥ္ျခင္း။ ေပါင္းေဖာ္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,