Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
sampatti:f.[<sampatta] 得,到達,成得,成就,成功.-bhava 成得有.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sampatti,sampadā,【陰】 財富,快樂,成功,達到。(p328)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sampatti,sampadā(‹saṁ+pad,cp.BSk.sampadā),【陰】財富,快樂,成功,達到。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sampatti:[f.] fortune; happiness; success; attainment.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sampatti,(f.) [saṁ+patti2] 1.success,attainment; happiness,bliss,fortune (opp.vipatti) A.IV,26,160; Vism.58,232; J.IV,3 (dibba°); DA.I,126; three attainments J.I,105; Miln.96; DhA.III,183 (manussa°,devaloka°,nibbāna°); Nett 126 (sīla°,samādhi°,paññā°; cp.sampadā); four VbhA.439 sq.(gati°,upadhi°,kāla°,payoga°); six J.I,105; nine Miln.341.-- 2.excellency,magnificence SnA 397; rūpasampatti beauty J.III,187; IV,333.-- 3.honour Mhvs 22,48.-- 4.prosperity,splendour J.IV,455; Mhvs 38,92; s.bhavaloko Ps.I,122.Cp.samāpatti & sampadā.(Page 690)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
sampatti:Success,prosperity,glory,magnificence,beauty; successful attainment,attainment
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SAMPATTI:=SAMPADĀ[f] may mắn,sự an vui,sự thành tựu,sự giác ngộ
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
sampatti:thành đạt,sự đắc thành,sự thành tựu,sự thuận lợi
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sampatti:သမၸတၱိ (ဣ) (သံ√ပဒ္+တိ)
ျပည့္စံုျခင္း။ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာ အေၾကာင္းစံု ညီျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,