Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
sampatta:a.[sampāpuṇāti の pp.] 到達せる,現在の.-virati 得られた離,離を得たる.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
sampatta:a.[sampāpuṇāti の pp.] 到達した,現在の. -virati 得られた離,離を得た
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sampatta,(sampāpuṇāti 的【過分】),已到達。(p328)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sampatta,(sampāpuṇāti 的【過分】),已到達。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sampatta:[pp.of sampāpuṇāti] reached; arrived; come to; attained.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sampatta,[pp.of sampāpuṇāti] reached,arrived,come to,present J.IV,142; Miln.9,66; PvA.12; KhA 142; SnA 295; Sdhp.56.(Page 690)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SAMPATTA:(pp của sampāpuṇāti) đến nơi,đã đến,tới rồi
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
sampatta:thành tựu,đạt đến
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sampatta:သမၸတၱ (တိ) (တီ-ကိတ္) (သံ+ပ√အာပ္+တ)
ေကာင္းစြာ ေရာက္သည္။ ေရာက္လာသည္။ ဆိုက္ေရာက္သည္။
တသၼႎ ကႏၲာရမေဇၩ သမၸေတၱ၊ ထိုကႏၲာရအလယ္၌ ေရာက္သည္ရွိေသာ္။ သမၸတၱကာေလ၊ ေရာက္ေသာအခါ၌။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,