Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
sampasīdati:[saṃ-pa-sad] 信ず,歓喜す,浄信をもつ.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sampasīdati,(saŋ + pa + sad + a),被取悅,變晴,放松。 【過】 ~sīdi。 【獨】~ditvā。(p329)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sampasīdati,(saṁ+pa+sad坐+a),被取悅,變晴,放松。【過】sampasīdi。【獨】sampasīditvā。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sampasīdati:[saṃ + pa + sad + a] to be pleased; becomes clear; to be tranquillised.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sampasīdati,[saṁ+pasīdati] to be tranquillized,reassured D.I,106; M.I,101; DA.I,275.(Page 692)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
sampasīdati:To be tranquillized,re-assured
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SAMPASĪDATI:(saṃ+pa+sad+a) được vừa lòng,trở nên trong trẻo,được yên tịnh [aor] --sidi [abs] --ditvā
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
sampasīdati:tịnh tín,tín ngưỡng,tin tưởng
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sampasīdati:သမၸသီဒတိ (သံ+ပ√သဒ္)
ၾကည္လင္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,