Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 李瑩譯
sampajañña:n.[sampajāna-ya] 正知,正智,正心.
パーリ語辞典 水野弘元著
sampajañña:n.[sampajāna-ya] 正知,正智,正心.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sampajañña,【中】 辨別,理解。(p328)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sampajañña,(fr.sampajāna),【中】明覺,正知,辨別,理解(attention,consideration,discrimination,comprehension,circumspection;opp.to muṭṭha-sacca+ asampajañña)。SA.47.2./III,182~190.(cf.VbhA.p.347~364.)說「四種明覺」(Catubbidhañhi sampajaññaṁ):(1)有益明覺(sātthaka-sampajañña)、(2)合宜明覺(sappāya-sampajañña)、(3)行處明覺(gocara-sampajañña)、(4)無癡明覺(asammoha-sampajañña)。(1)「有益明覺」是在生起念頭時,就能在有益及無益之間作出選擇有益處的。(諸比丘!若難陀應看東方時,集中一切心之後,難陀才看東方,(想):『如是我當看東方,令貪、憂之惡不善法不漏入。』如是,於其處而有正知。) 應看西方、北方、南方、上、下、四維,也同樣作法。(2)「合宜明覺」是能夠於適宜與不適宜之間作出選擇適宜的。(3)「行處明覺」是不舍棄業處。舉托缽作例子︰「(1)有一類比丘(把他的業處)帶去(harati),沒有帶回(na paccāharati);(2)另一類沒有帶去,但帶回;(3)另一類沒有帶去,也沒有帶回;(4)另一類帶去帶回。」第4類比丘是實踐「往返的任務」(gatapaccāgatavattaṁ)。實踐‘回原處重走’的「往返的任務」者(haraṇapaccāharaṇasaṅkhātaṁ gatapaccāgatavattaṁ pūrento)(如︰黑藤堂的大龍長老(Kāḷavallimaṇḍapavāsī Mahānāgatthero)決定只有在心專註於業處之下才提腳,而如果在心脫離了業處之下提腳時,他即會轉身走回原處),如果他有證果的潛能(upanissayasampanno),他甚至於能在生命的第一階段就證得阿羅漢果。(4)「無癡明覺」則是在向前走等各方面沒有愚癡。他不像普通人想:「‘我’向前移動;向前移動由‘我’產生」。當「我將向前移動」的識生起時,心生風界跟那識同時生起,而產生了動作(viññatti身表)。通過心的活動(心生色),產生散播至全身的風界而向前移動。註釋書對‘回原處重走’的行者(haraṇapaccāharaṇasaṅkhātaṁ)給予極高的評價。(SA.47.2./III,189.、VbhA.p.354.)
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
sampajañña: 時時徹知無常
巴英術語匯編 《法的醫療》附 溫宗堃
Sampajañña:〔正知,〕透過直觀而得的現量智。[62]
巴利文-漢文佛學名相辭匯 翻譯:張文明
Sampajañña:正知;正智
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
sampajañña:'clarity of consciousness',clear comprehension.This term is frequently met with in combination with mindfulness (sati).In D.22,M.10 it is said:Clearly conscious is he in going and coming,clearly conscious in looking forward and backward,clearly conscious in bending and stretching his body; clearly conscious in eating,drinking,chewing and tasting,clearly conscious in discharging excrement and urine; clearly conscious in walking,standing,sitting,falling asleep and awakening; clearly conscious in speaking and keeping silent." - For a definition of the term sati-sampajañña,s.Pug.86.

According to the Com.,'clarity of consciousness' is of 4 kinds:regarding the purpose,the suitability,(inclusion in the meditative) domain,and the undeluded conception of the activity concerned.Explained in detail in Com.to Satipaṭṭhāna Sutta.(tr.in The Way of Mindfulness,by Soma Thera; BPS).
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sampajañña:[nt.] discrimination; comprehension.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sampajañña,(nt.) [fr.sampajāna,i.e.*sampajānya] attention,consideration,discrimination,comprehension,circumspection A.I,13 sq.; II,93; III,307; IV,320; V,98 sq.; S.III,169; D.III,213 (sati+samp.opp.to muṭṭha-sacca+ asampajañña),273.Description of it in detail at DA.I,183 sq.=VbhA.347 sq.,where given as fourfold,viz.sātthaka°,sappāya°,gocara°,asammoha°,with examples.Often combined with sati,with which almost synonymous,e.g.at D.I,63; A.I,43; II,44 sq.; V,115,118.(Page 690)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SAMPAJAÑÑA:[nt] sự biết mình,sự phân biệt mọi hành vi của mình
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SAMPAJAÑÑA:[nt] sự ghi nhớ và biết mình
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
sampajañña:sự tỉnh giác,sự lương tri
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sampajañña:သမၸဇည (န) (သမၸဇာန+ယ)
ေကာင္းစြာ အျပားအားျဖင့္ သိျခင္း။ပညာအဆင္အျခင္။သမၸဇာနာတိ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,