Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sampajānakārī,(sampajānakārin),【形】全然知者,完整知者(acting with consideration or full attention)。
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
sampajānakārī: 實踐sampajañña(kāri:作)
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sampajānakārī:[3] mindful.
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
sampajānakārī:bậc tỉnh giấc,sự tập tỉnh giác
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sampajānakārī:သမၸဇာန-ကာရီ (တိ)
ပညာျဖင့္ ဆင္ျခင္၍ ျပဳေလ့ရွိသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,