Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 李瑩譯
sampajāna:a.[<saṃ-pa-jñā,BSk.samprajāna] 正知的,意識的,正知者; 故意的.-kārin 依所知而作,有意識的造作.-musāvāda 故意的妄語,意識的妄言(謊言).
パーリ語辞典 水野弘元著
sampajāna:a.[<saṃ-pa-jñā,BSk.samprajāna] 正知の,意識的の,正知者; 故意の.-kārin 正知の作者,意識してなす.-musāvāda 故意の妄語,意識的の妄言(うそ).
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sampajāna,【形】 深思的。(p328)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sampajāna,(saṁ+pajāna,cp.Pajānāti;梵 Samprajāna),【形】深思的,知道的(thoughtful,mindful,attentive,deliberate,almost syn.with sata,mindful)。
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
sampajāna: 有sampajañña
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sampajāna:[adj.] thoughtful.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sampajāna,(adj.) [saṁ+pajāna,cp.pajānāti; BSk.samprajāna,MVastu I.206; II,360] thoughtful,mindful,attentive,deliberate,almost syn.with sata,mindful D.I,37; II,94 sq.; Sn.413,931; It.10,42; Pug.25; D.III,49,58,221,224 sq.; A.IV,47 sq.,300 sq.,457 sq.; Nd1 395; Nd2 141.sampajānakārin acting with consideration or full attention D.I,70; II,95,292; A.II,210; V,206; VbhA.347 sq.; DA.I,184 sq.; sampājanamusāvāda deliberate lie Vin.IV,2; It.18; D.III,45; A.I,128; IV,370; V,265; J.I,23.(Page 690)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SAMPAJĀNA:[a] hiểu biết có ý
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
sampajāna:tỉnh giác,người tỉnh giác,sự tỉnh giác
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sampajāna:သမၸဇာန (တိ)
ေကာင္းစြာ အျပားအားျဖင့္ သိသည္။ အဆင္အျခင္ ရွိသည္။ ပညာအဆင္အျခင္ႏွင့္ ျပည့္စံုသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,