Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 李瑩譯
sampaggaṇhāti:[saṃ-pa-grah] 努力; 顯示善意,結交.pp.sampaggahīta 高揚.
パーリ語辞典 水野弘元著
sampaggaṇhāti:[saṃ-pa-grah] 努力す; 好意を示す,親しくする.pp.sampaggahīta 高揚せる.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
sampaggaṇhāti:[<saṁ-pa-grah] 努力する; 好意を示す,親しくする. pp.sampaggahīta 高揚した
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sampaggaṇhāti,[saṁ+pagganhāti] 1.to exert,strain DhsA.372.-- 2.to show a liking for,to favour,befriend J.VI,294.-- pp.sampaggahīta.(Page 689)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
sampaggaṇhāti:bảo trì
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sampaggaṇhāti:သမၸဂၢဏွာတိ (သံ+ပ√ဂဟ္)
အထပ္ထပ္ ခ်ီးပင့္၏။ ခ်ီးေျမႇာက္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,