Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
sampadosa:m [<saṁ-pa-duṣ] 邪惡
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sampadosa,【陽】 壞,邪惡,不道德。(p328)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sampadosa,(saṁ+padosa ),【陽】惡毒(wickedness),不道德。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sampadosa:[m.] wickedness.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sampadosa,[saṁ+padosa1] wickedness Dhs.1060; a-sampadosa innocence J.VI,317=VI,321.(Page 691)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SAMPADOSA:[m] sự ác độc,xấu xa
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
sampadosa:sự quyết ám hại
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sampadosa:သမၸေဒါသ (ပ) (သံ+ပ√ဒုသ္+ဏ)
ပ်က္စီးျခင္း။ ျပစ္မွားျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,