Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
sampāta:m. 集合.合流.接近. cf.sannipāta
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sampāta,【陽】 結合起來,同時存在,碰撞。(p329)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sampāta,【陽】結合起來,同時存在,碰撞。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sampāta:[m.] falling together; concurrence; collision.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sampāta,[saṁ+pāta] falling together,concurrence,collision It.68; kukkuṭasampāta neighbouring,closely adjoining (yasmā gāmā nikkhamitvā kukkuṭo padasā va aññaṁ gāmaṁ gacchati,ayaṁ kukkuṭasampāto ti vuccati) Vin.IV,63,358; kukkuṭasampātaka lying close together (lit.like a flock of poultry) A.I,159.Cp.the similar sannipāta.(Page 692)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SAMPĀTA:[m] sự té rớt,sự thất bại hoàn toàn,sự cạnh tranh,sự đụng chạm nhau
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sampāta:သမၸာတ (ပ) (သံ√ပတ္+ဏ)
တကြက်ေရာက္ျခင္း။ ေတြ႕ဆံုျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,