Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 李瑩譯
samoha:a.[sa-moha] 癡迷的.-citta 有癡心.
パーリ語辞典 水野弘元著
samoha:a.[sa-moha] 痴ある.-citta 有痴心.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Samoha,【形】 昏頭昏腦的,入迷的。(p328)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Samoha,【形】昏頭昏腦的,入迷的。
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
samoha: 有癡的【〔反〕vītamoha】
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
samoha:[adj.] infatuated.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Samoha,infatuated Pug.61.(Page 689)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
samoha:hữu vi,có si mê
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
samoha:သ-ေမာဟ (တိ)
ေမာဟႏွင့္ တကြေသာ။ ေတြေဝျခင္း ရွိသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,