Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 李瑩譯
samodhāna:samodahana n.[<sa-modahati] 集合,結合,合一,適用,總攝.-parivāsa 合一別住.-mānatta 合一摩那埵.
パーリ語辞典 水野弘元著
samodhāna:samodahana n.[<sa-modahati] 集合,結合,合一,適用,総摂.-parivāsa 合一別住.-mānatta 合一摩那埵.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Samodhāna,【中】 配置,聯合,被容納。(p328)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Samodhāna,(saṁ+odhāna,cp.Odahana),【中】配置,聯誼,聯合,被容納(collocation,combination)。saṅghaṭṭanasamodhāna,【中】互相摩擦。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
samodhāna:[nt.] collocation; combination; to be contained in.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Samodhāna,(nt.) [saṁ+odhāna,cp.odahana] collocation,combination Bu II.59=J.I,14; S.IV,215=V.212; application (of a story) J.II,381.samodhānaṁ gacchati to come together,to combine,to be contained in Vin.I,62; M.I,184=S.I,86; V,43,231=A.V,21 (Com.odhānapakkhepaṁ) A.III,364; SnA 2; Vism.7; VbhA.107; samodhānagata wrapped together Miln.362; samodhānaparivāsa a combined,inclusive probation Vin.II,48 sq.(Page 689)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SAMODHĀNA:[nt] sự để chung lại,gom lại,dính lại,gom chung lại
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
samodhāna:tao ngộ
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
samodhāna:သေမာဓာန (န) (သံ+ဩ√ဓာ+ယု)
ေပါင္းျခင္း။ ေပါင္းစုျခင္း။ စုေဝးျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,