Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
sammukha:a.[saṃ-mukha] 面前の,現前の,対面の.abl.sammukhā; loc.sammukhe 面前に,相対して,親しく.sam-mukhā- -vikappanā 対面浄施.-vinaya 現前毘尼.-vinaya-paṭirūpaka 似現前毘尼.sammukhī- -bhāva 対面.-bhūta 対面せる,現前者.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sammukha,【形】 當面的。 【處】 在面前。 ~khā,【無】 在前面,當面。(p332)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sammukha,【形】對面的,當面的。【處】在面前。sammukhā,【無】在前面,當面。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sammukha:[adj.] face to face with.(loc.) in the presence.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sammukha,(adj.) [saṁ+mukha] face to face with,in presence; sammukhaciṇṇa a deed done in a person’s presence J.III,27; sammukhā (Abl.) 1.face to face,before,from before D.II,155; Sn.p.79; J.I,115; III,89 (opp.parokkhā); with Acc.Bu II.73=J.I,17; with Gen.D.I,222; II,220; M.I,146.-2.in a full assembly of qualified persons Vin.II,3; Loc.sammukhe D.II,206; J.V,461.In composition sammukha° sammukhā° & sammukhī° (before bhū):°bhāva (°a°) presence,confrontation Miln.126; (°ī°) being face to face with,coming into one’s presence D.I,103; M.I,438; A.I,150; °bhūta (°ī°) being face to face with,confronted D.II,155; S.IV,94; Vin.II,73; A.III,404 sq.; V,226; one who has realized the saṁyojanas Kvu 483; °vinaya (°ā°) proceeding in presence,requiring the presence of a chapter of priests and of the party accused Vin.II,74,93 sq.; IV,207; A.I,99; DhsA.144.See also yebhuyyasikā.(Page 696)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SAMMUKHA:[a] đối diện với,lọc,đang hiện diện --khā [in]ở trước,giáp mặt
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sammukha:သမၼဳခ (န)
မ်က္ႏွာေရွး႐ႈျခင္း။
ဘဂဝေတာ သမၼဳခါ၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္မွ။ သမၼဳေခ၊ မ်က္ေမွာက္၌။ ေရွ႕တူ႐ူအရပ္၌။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sammukha:သမၼဳခ (တိ)
မ်က္ေမွာက္ျဖစ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,