Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
sammatta:n.① [saṃ-matta<mad] 理性を失える,夢中の,酔迷の.② [sam-mā-tta] 正性,正しきこと.-niyata 正性決定者.-niyata-rāsi 正定聚,正位決定聚.-niyāma 正性決定.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sammatta,(saŋ + matta),【過分】 已陶醉,已很高興。 (sammā 的抽象) 正確性,正義。(p331)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sammatta,(saṁ+matta),【過分】已陶醉,已很高興。(sammā 的抽象) 正確性,正義。sammattaniyata,正性決定,對體證初果者的一種稱呼,他一定會繼續達到最高的體證(阿羅漢果),不會改信異教。
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
sammatta:the 'state of rightness',are the 8 links of the 8-fold Path (D.33).Cf.micchatta
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sammatta:[(saṃ + matta),pp.of ?] intoxicated; much delighted.(Abstr.from sammā:) correctness; righteouness.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sammatta,2 (nt.) [abstr.fr.sammā] correctness,righteousness A.I,121; III,441; Pug.13; Dhs.1029; Nett 44; 96,112; Kvu 609; DhsA.45; KvA 141; °kārin,attained to proficiency in Miln.191; sammatta-kāritā ibid.-- The 8 sammattā are the 8 aṅgas of the ariya-magga (see magga 2 a) D.III,255; the 10 are the above with the addition of sammā-ñāṇa and °vimutti A.V,240.(Page 695)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sammatta,1 [saṁ+matta2] intoxicated,maddened,delighted D.II,266; Dh.287; J.III,188; doting on J.V,443; rogasammatta tormented by illness J.V,90 (=°pīḷita C.; v.l.°patta,as under matta2).(Page 695)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SAMMATTA:(saṃ+matta) [pp] làm cho,bị nhiễm độc,say mê,vui thích quá,được sữa chữa,có đạo đức
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
sammatta:sự chính xác,chánh tánh,phần chánh
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sammatta:သမၼတၱ (န) (သမၼာ+တၱ)
မွန္သည္၏ အျဖစ္။ မွန္ေသာ သေဘာ။ မေဖာက္ျပန္ေသာ သေဘာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sammatta:သမၼတၱ (တိ) (တီ-ကိတ္) (သံ√မဒ္+တ)
မူးယစ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,