Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

巴利語匯解&巴利新音譯 瑪欣德尊者
sammāvāyāma:正精進。正確的努力、奮鬥。正精進通常指四正勤(cattāro sammappadhānā)。
《大念處經》說:“諸比庫,什麼是正精進呢?諸比庫,於此,比庫為了未生之惡、不善法的不生起,生起意欲、努力、激發精進、策勵心、精勤;為了已生之惡、不善法的斷除,生起意欲、努力、激發精進、策勵心、精勤;為了未生之善法的生起,生起意欲、努力、激發精進、策勵心、精勤;為了已生之善法的住立、不忘、增長、廣大、修習、圓滿,生起意欲、努力、激發精進、策勵心、精勤。諸比庫,這稱為正精進。”
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sammāvāyāma,【陽】正精進。D.22./II,313.(=S.45.8./V,9.)︰“Katamo ca,bhikkhave,sammāvāyāmo? Idha,bhikkhave,bhikkhu anuppannānaṁ pāpakānaṁ akusalānaṁ dhammānaṁ anuppādāya 1chandaṁ janeti 2vāyamati 3vīriyaṁ ārabhati 4cittaṁ paggaṇhāti padahati; uppannānaṁ pāpakānaṁ akusalānaṁ dhammānaṁ pahānāya 1chandaṁ janeti 2vāyamati 3vīriyaṁ ārabhati 4cittaṁ paggaṇhāti padahati; anuppannānaṁ kusalānaṁ dhammānaṁ uppādāya 1chandaṁ janeti 2vāyamati 3vīriyaṁ ārabhati 4cittaṁ paggaṇhāti padahati; uppannānaṁ kusalānaṁ dhammānaṁ ṭhitiyā asammosāya bhiyyobhāvāya vepullāya bhāvanāya pāripūriyā 1chandaṁ janeti 2vāyamati 3vīriyaṁ ārabhati 4cittaṁ paggaṇhāti padahati. Ayaṁ vuccati,bhikkhave,sammāvāyāmo.(又,諸比丘!什麼是‘正精進’?諸比丘!於此,比丘令不生未生之惡不善法,而1起欲、2精進、3發奮、4策勵心;為斷已生之諸惡不善法,而1起欲、2精進、3發奮、4策勵心;為生起未生之諸善法,而1起欲、2精進、3發奮、4策勵心;為延續已生之諸善法,不混亂、倍修習、廣修習、圓滿,而1起欲、2精進、3發奮、4策勵心。諸比丘!這被稱為正精進。) 「1起欲、2精進、3發奮、4策勵心」,《中阿含86經》(T1.563.1)作︰「發欲求、方便、精勤、舉心滅」,《中阿含222經》(T1.806.1)︰「起欲求、方便、行精勤、舉心斷」。其中「斷」、「滅」是誤譯,padahati,padhāna-是「努力、精勤」,不是「斷、滅」(pajahati,pahāna-;梵prajahāti,prahāṇa)。
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
sammāvāyāma:chánh cần,chánh tinh tấn
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sammāvāyāma:သမၼာ-ဝါယာမ (ပ)
ေကာင္းစြာ အားထုတ္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,