Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sammāsambuddha,【陽】三藐三菩陀,正自覺。A.1.13./I,22.︰“Tathāgato arahaṁ sammāsambuddho.Ayaṁ kho,bhikkhave,ekapuggalo loke uppajjamāno uppajjati 1adutiyo 2asahāyo 3appaṭimo 4appaṭisamo 5appaṭibhāgo 6appaṭipuggalo 7asamo 8asamasamo 9dvipadānaṁ aggo”ti.(世尊說:)(如來是阿羅漢、正自覺者。諸比丘!有一個人出現於世是1獨一無二、2無雙、3無比、4無等比、5無同等、6無等同之補伽羅、7無敵、8無敵中的無敵、9兩足尊。)
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sammāsambuddha:[m.] the perfectly Enlightened One.
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
sammāsambuddha:chánh đẳng giác,chánh biến tri
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sammāsambuddha:သမၼာ-သမၺဳဒၶ (ပ)
ခပ္သိမ္းေသာ တရားတို႔ကို မေဖာက္မျပန္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ သိျမင္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,