Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

巴利語匯解&巴利新音譯 瑪欣德尊者
sammāsaṅkappa:正思維。思維,即思索、專註,為尋(vitakka)心所的異名。
有三種正思維:出離思維(nekkhammasaṅkappa)、無恚思維(abyāpādasaṅkappa)、無害思維(avihiṃsā- saṅkappa)。
《大念處經》中說:“諸比庫,什麼是正思維呢?出離思維、無恚思維、無害思維。諸比庫,這稱為正思維。”
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sammāsaṅkappa:[m.] right intention.
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
sammāsaṅkappa:chánh tư duy
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sammāsaṅkappa:သမၼာသကၤပၸ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,