Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

巴利語匯解&巴利新音譯 瑪欣德尊者
sammādiṭṭhi:正見。見,巴利語diṭṭhi,即見解、意見、觀點。若加上前綴即為正見,單獨使用則專指邪見。
正見與智(ñāṇa)、慧(paññā)、明(vijjā)、無癡(amoha)等同義,為慧根(paññindriya)心所的異名。
正見包括觀正見(vipassanā-sammādiṭṭhi)與道正見(magga-sammādiṭṭhi)兩種,但多數是指道正見,即對四聖諦的智慧。
如《大念處經》說:“諸比庫,什麼是正見呢?諸比庫,苦之智、苦集之智、苦滅之智、導至苦滅之道之智。諸比庫,這稱為正見。”
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sammādiṭṭhi,【陰】正見。S.45.8./V,8-9.「正見」這一項說:“Katamā ca,bhikkhave,sammādiṭṭhi? Yaṁ kho,bhikkhave,dukkhe ñāṇaṁ,dukkhasamudaye ñāṇaṁ dukkhanirodhe ñāṇaṁ,dukkhanirodhagāminiyā paṭipadāya ñāṇaṁ--ayaṁ vuccati,bhikkhave,sammādiṭṭhi.”(諸比丘!什麼是正見?諸比丘!1苦之智(SA.45.8./III,123.︰dukkhe ñāṇanti savanasammasanapaṭivedhapaccavekkhaṇavasena catūhākārehi uppannaṁ ñāṇaṁ.於四種行相,已生起暢通思惟、貫通省察自在之智)、2苦集之智、3苦滅之智、4導致苦滅之道之智。諸比丘!這稱為正見。)SA.45.1~2./III,117.︰Sammādiṭṭhīti yāthāvadiṭṭhi niyyānikadiṭṭhi.(正見︰正確的見解和有利可圖的見解。) DhsA.CS:p.173︰Sammā passati,sobhanā vā diṭṭhīti sammādiṭṭhi.( 正確地看見,或美的知見,為‘正見’。)
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sammādiṭṭhi:[f.] right belief.
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
sammādiṭṭhi:chánh kiến
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sammādiṭṭhi:သမၼာ-ဒိ႒ိ
ေကာင္းေသာ အျမင္။ ေကာင္းစြာ ျမင္တတ္ေသာ ပညာ။ ေကာင္းေသာ အယူ။ မေဖာက္မျပန္မွန္ကန္ေသာ အယူ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,