Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 李瑩譯
samita:a.① [sameti 的 pp.] 集合.n.acc.samitaṃ 時常,相繼地.② [sa-mita<mā] 同等的,同量的.③ [sam-mati śam 的 pp.] 靜止.④ [śam 的 caus.的 pp.] 整理了,清理了.
パーリ語辞典 水野弘元著
samita:a.① [sameti の pp.] 集まれる.n.acc.samitaṃ 常に,引続き.② [sa-mita<mā] 等しき,同量の.③ [sam-mati śam の pp.] 静止せる.④ [śam の caus.の pp.] 整えられた,片付けられた.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Samita,(sameti 的【過分】),已鎮定,已平息。 ~tta,【中】 鎮定的境界。 ~tāvī,【陽】 自己已冷靜阿人。(p325)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Samita,4(saṁ+wam(平息)的【過分】勞動)安排(arranged),清理(put in order =saṁvidahita)。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Samita,3 (sammati1的【過分】) 已鎮定(quiet),已平息(appeased)。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Samita,2 (sa+mita,of mā)同樣(尺寸)(equal (in measure)),好像(like)。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Samita,1(saṁ+ita,sameti的【過分】) 集合(gathered,assembled)。【中】【副】samitaṁ﹐連續不斷地、接連地(continuously)。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
samita:[pp.of sameti] calmed; appeased.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Samita,4 [pp.of saṁ+śam to labour] arranged,put in order J.V,201 (=saṁvidahita C.).(Page 686)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Samita,3 [pp.of sammati1] quiet,appeased DhA.III,84.(Page 686)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Samita,2 [sa+mita,of ] equal (in measure),like S.I,6.(Page 686)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Samita,1 [saṁ+ita,pp.of sameti] gathered,assembled Vv 6410; VvA.277.-- nt.as adv.samitaṁ continuously M.I,93; A.IV,13; It.116; Miln.70,116.(Page 686)
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Samita:A king of fourteen kappas ago,a previous birth of Buddhasaññaka (Meghiya) Thera.Ap.i.152; ThagA.i.150.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SAMITA:(pp của sameti) được yên lặng,được yên lòng --ttā [nt] trạng thái đang yên tĩnh --tāvi [m] người tự mình được yên tĩnh
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
samita:sự vắng lặng
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
samita:သမိတ (တိ) (တီ-ကိတ္) (√သမ္+ကၱ)
စီရင္အပ္သည္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
samita:သမိတ (တိ) (တီ-ကိတ္) (√သမ္+ကၱ)
ၿငိမ္းေစအပ္သည္။ ဘာဝနာျဖင့္ ၿငိမ္းသည္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
samita:သမိတ (တိ) (သ+မိတ)
ပမာဏ တူသည္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
samita:သမိတ (တိ) (တီ-ကိတ္) (သံ√ဣ+တ)
စုေဝးအပ္သည္။ ေပါင္းဆံုအပ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,