Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 李瑩譯
sameti:[saṃ-i] 集合,結交,會面,認知,同意.fut.samessati; aor.samiṃsu,samesuṃ; ger.samecca 會晤,認識.pp.samita,sameta.
パーリ語辞典 水野弘元著
sameti:[saṃ-i] 集合す,交際す,会ら,知る,同意す.fut.samessati; aor.samiṃsu,samesuṃ; ger.samecca 会合して,知り合って.pp.samita,sameta.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sameti,(saŋ + i + a),集合,遇見,同意,比較,使相等,平息。 【過】samesi。 【獨】 sametvā。(p327)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sameti,(saṁ+i +a),1.集合,遇見(to come together,to meet,to assemble)。2.同意,會同(to associate with,to go to)。3.比較,使相等(to correspond to,to agree)。4.知道(to know,consider)。5.適合(to fit in)。【過】samesi,samiṁsu,samesuṁ。【未】samessati。【獨】sametvā,samecca((coming) together with)。【命】sametu。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sameti:[saṃ + i + a] comes together; meets; agrees with; compares; makes even; appeases.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sameti,[saṁ+eti] 1.to come together,to meet,to assemble Bu II.199=J.I,29.-- 2.to associate with,to go to D.II,273; J.IV,93.-- 3.to correspond to,to agree D.I,162,247; J.I,358; III,278.-- 4.to know,consider S.I,186; Nd1 284.-- 5.to fit in J.VI,334.-- imper.sametu J.IV,9320; fut.samessati S.IV,379; It.70; aor.samiṁsu Bu II.199; S.II,158=It.70; & samesuṁ J.II,3016; ger.samecca (1) (coming) together with D.II,273; J.VI,211,318.-- (2) having acquired or learnt,knowing S.I,186; Sn.361,793; A.II,6.-- pp.samita & sameta [=saṁ+ā+ita].(Page 689)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
sameti:To meet together; to harmonize; to be equal to,correspond with
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
sameti:see sammati
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SAMETI:(saṃ+i+a) tụ họp lại,hội họp,thảo luận với,so sánh,làm giống nhau [m] làm cho êm dịu [aor] --samesi [abs] sametvā
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
sameti:đồng đều,giống
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sameti:သေမတိ (ကာ) (√သမ္+ေဏ)
ၿငိမ္သက္ေစ၏။ ၿငိမ္းေစ၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sameti:သေမတိ (သံ+အာ√ဣ)
ေပါင္းစု၏။ စုေဝး၏။ တူညီၫြတ္၏။ တူညီ၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,