Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
sambodha:m.[<saṃ-budh] 正覚,等覚.pubbe sambodhā 正覚以前に.abhabbo sambodhāya 正覚不能.-gāmin 正覚に至らしめる.
《水野弘元-巴利語辭典-勘誤表》 Bhikkhu Santagavesaka 覓寂尊者
sambodha:原:正覺;等覺 訂正:自覺;自覺悟 頁碼:第303頁
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sambodha,(saṁ+bodha覺)(pp.of [sambujjhati完全覺])﹐等覺(enlightenment,highest wisdom,awakening)。sambuddha: I.pp.完全覺{well understood}II.m.已完全覺者(古譯:正覺.等覺){one who has thoroughly understood,being [enlightened給予知識、啟發、啟蒙、教化、開導、照耀、使發光輝],a Buddha} sameti: I.集合{to come together,to meet,to assemble}
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sambodha,[saṁ+bodha] enlightenment,highest wisdom,awakening; the insight belonging to the three higher stages of the Path,Vin.I,10; D.III,130 sq.,136 sq.; S.II,223; V,214; M.I,16,241; A.I,258; II,200,240 sq.,325 sq.; V,238 sq.; It.27; pubbe sambodhā,before attaining insight M.I,17,163; II,211; III,157; S.II,5,10; IV,6,8,97,233; V,281; A.I,258; III,82,240.abhabba sambodhāya,incapable of insight M.I,200,241=A II 200.(Cp.Dial.I.190--192.) --gāmin leading to enlightenment D.III,264; Sn.p.140.--pakkhika belonging to enlightenment A.IV,357.--sukha the bliss of enlightenment A.IV,341 sq.(Page 693)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
sambodha:đoạt,đoạn lìa,đánh mất
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sambodha:သေမၺာဓ (ပ) (သံ√ဗုဓ္+ဏ)
ေကာင္းစြာ သိျခင္း။ သစၥာတရားေလးပါးကို သိျခင္း။ မဂ္ဉာဏ္။
သေမၺာဓာယ၊ သစၥာတရားေလးပါးကို သိျခင္းငွာ။ ပုေဗၺ သေမၺာဓာ၊ သစၥာေလးပါးကို သိျခင္း၏ ေရွးအဖို႔၌။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,