Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sambhāvanā,【陰】 敬意,敬重,尊敬。 ~vanīya,【形】值得尊敬的。(p331)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sambhāvanā,【陰】敬意,敬重,尊敬。sambhāvanīya,【形】值得尊敬的。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sambhāvanā,(f.),honour; reverence; esteem.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sambhāvanā,(f.) [fr.sambhāveti] honour,reverence,intention,confidence Mhvs 29,55; DhsA.163 (=okappanā); Sdhp.224.(Page 694)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
sambhāvanā:and (sambhāvanaṃ) Honour,fame
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SAMBHĀVANĀ:[f] vinh dự,sự cung kính,lòng kính mến,ưa chuộng --vanīya abậc đáng kính
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sambhāvanā:သမ႓ာဝနာ (ဣ)
ခ်ီးမြမ္းျခင္း။သမ႓ာေဝတိ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,