Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
sambādheti:sambādhayati [saṃ-bādh の caus.] 雑踏する.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
sambādheti,sambādhayati:[saṁ-bādh の caus.] 雑踏する
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sambādheti,(saŋ + bādh + e),擁擠,阻隔。 【過】 ~esi。 【獨】 ~dhetvā。(p330)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sambādheti,(saṁ+bādh騷擾+e),擁擠,阻隔。【過】sambādhesi。【獨】sambādhetvā。SA.2.7./I,106.:sambādheti nīvaraṇasambādhaṁ kāmaguṇasambādhanti dve sambādhā.(兩種齷齪︰五蓋齷齪、五欲齷齪。) 齷齪也有身齷齪及心齷齪。身齷齪,過出離的生活就解決;至於心齷齪,經中說,五欲乃至非想非非想處,皆為齷齪。具足想受滅住(滅盡定),以慧觀而諸漏盡,才無齷齪。(cf.A.9.42./IV,449.)
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sambādheti:[saṃ + bādh + e] to be crowded; obstructs.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sambādheti,[saṁ+bādheti] to be crowded D.II,269 (read °bādhāyanti).(Page 693)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
sambādheti:To oppress,afflict
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SAMBĀDHETI:(saṃ+badh+e) đông đảo,bế tắc,trở ngại [aor] --esi [abs] --dhetvā
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sambādheti:သမၺာေဓတိ (ကာ) (သံ√ဗာဓ္+ေဏ)
ညႇဥ္းဆဲ၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,