Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
sambādha:m.[〃] 障碍,繁多,繁雑,雑踏; 密所,陰部.-ṭhāna 陰部,かくし所.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sambādha,【陽】 緊迫,擁擠,不便。 ~dhana,【中】 障礙。(p330)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sambādha,2(梵sambādha),【陽】陰部,密處。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sambādha,1(梵sambādha),【陽】1.齷齪(臺語:ak cak8),迫迮(ㄗㄜˊ),局促,憒亂(crowding,pressure,inconvenience from crowding,obstruction)。A.9.42./IV,449.︰“Pañcime,āvuso,kāmaguṇā sambādho vutto Bhagavatā.(友!五欲為世尊所說之齷齪。) (五欲乃至非想非非想處,皆為世尊所說之齷齪。具足想受滅住(滅盡定),以慧觀而諸漏盡,才無齷齪。參考A.9.42./IV,449-450.) AA.9.42./IV,206.Sambādhasuttavaṇṇanā︰sambādhoti ayaṁ vitakkavicārānaṁ aniruddhabhāvo sambādho saṁpīḷā nāma.(齷齪:不能停止(aniruddha(‹a-ni-rudh成長)此諸尋伺之緊迫的痛苦。)。 KhA.248.Mettasuttavaṇṇanā︰Asambādhanti sambādhavirahitaṁ,bhinnasīmanti vuttaṁ hoti.Sīmā nāma paccatthiko vuccati,tasmimpi pavattanti attho.(沒有障礙(a-sambādhaṁ)︰空無障礙,這是打破界限之說。在它轉起(生起)界限(sīmā)(即心量有限),即稱為敵對之意。)
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sambādha:[m.] pressure; crowding; inconvenience.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sambādha,[cp.Sk.sambādha] 1.crowding,pressure,inconvenience from crowding,obstruction Vism.119.janasambādharahita free from crowding Miln.409; kiṭṭhasambādha crowding of corn,the time when the corn is growing thick M.I,115; J.I,143,388.-- yassa sambādho bhavissati he who finds it too crowded Vin.IV,43; asambādha unobstructed Sn.150; atisambādhatā (q.v.) the state of being too narrow J.I,7; puttadārasambādhasayana a bed encumbered with child and wife Miln.243; cp.S.I,78; (in fig.sense) difficulty,trouble S.I,7,48; J.IV,488; sambādhapaṭipanna of the eclipsed moon S.I,50.As adjective “crowded,dense” sambādho gharavāso life in the family is confined,i.e.a narrow life,full of hindrances D.I,63,250; S.II,219; V,350; DA.I,180; s.magga a crowded path J.I,104; nijana° vana Vism.342; s.vyūha S.V,369.-- atisambādha too confined DhA.I,310 (cakkavāḷa).-- compar.sambādhatara S.V,350; asambādhaṁ comfortably J.I,80.‹-› 2.pudendum masculinum Vin.I,216; II,134; pudendum muliebre Vin.IV,259; Sn.609; sambādhaṭṭhāna (nt.) pudendum muliebre J.I,61; IV,260.(Page 693)
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
sambādha:chữ gọi tất cả những chỗ kín trong thân thể tỳ khưu ,như nách,háng,hậu môn và bộ phận sinh dục tỳ khưu nên đặc biệt tránh việc phơi bày những chỗ này cho người khác nhìn thấy,kể cả lúc chữa bệnh tăng ni cũng không được cạo bỏ lông chỗ kín,trừ lúc trị thương
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
sambādha:đầy ràng buộc
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sambādha:သမၺာဓ (ပ) (သံ√ဗာဓ္+အ)
က်ဥ္းေျမာင္းျခင္း။
သမၺာေဓ၊ က်ဥ္းေျမာင္းရာ၌။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,