Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 李瑩譯
samattha:a.[Sk.samartha] 可能的,能夠,強力的.dhāvanāya samattho; dhāvituṃ samattho 能運行的(人).
パーリ語辞典 水野弘元著
samattha:a.[Sk.samartha] 可能な,できる,強力な.dhāvanāya samattho; dhāvituṃ samattho 走ることができる(人).
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Samattha,【形】 能幹的,有技術的。 ~tā,【陰】 能力,精通。(p322)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Samattha,【形】能幹的,有技術的。samatthatā,【陰】能力,精通。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
samattha:[adj.] able; skilful.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Samattha,(adj.) [cp.Sk.samartha,saṁ+artha] able,strong J.I,179; 187; SnA 143.(Page 682)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SAMATTHA:[a] có thể ,khéo léo --tā [f] sự có thể,tài năng,khả năng
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
samattha:သမတၳ (တိ) (သံ+အတၳ)
စြမ္းႏိုင္သည္။
သမတၱကာေလ၊ စြမ္းႏိုင္ေသာအခါ၌။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,