Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 李瑩譯
samatikkama:a.[saṃ-atikkama] 超越.-vibhūta 斷滅.
パーリ語辞典 水野弘元著
samatikkama:a.[saṃ-atikkama] 超越せる.-vibhūta 超越無有.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Samatikkama,【陽】 samatikkamana,【中】 超越,克服。(p322)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Samatikkama,【陽】samatikkamana,【中】超越,克服。
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
samatikkama: 超出、克服、超越
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
samatikkama:[m.] passing beyond; overcoming.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Samatikkama,(adj.) [saṁ+atikamma] passing beyond,overcoming D.I,34; II,290; M.I,41,455; Vin.I,3; J.V,454; Vism.111.(Page 682)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SAMATIKKAMA:[m] --mana [nt] vượt quá,chế ngự,thẳng qua
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
samatikkama:vượt khỏi,vượt qua
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
samatikkama:သမတိကၠမ (တိ)
အလံုးစံုေသာ ဝဋ္ဆင္းရဲမွ လြန္ေျမာက္သည္။
သမတိကၠမာ၊ လြန္ျခင္းေၾကာင့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
samatikkama:သမတိကၠမ (ပ) (သံ+အတိ√ကမ္+အ)
လြန္ျခင္း။ လြန္ေျမာက္ေၾကာင္း တရား။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,