Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 李瑩譯
samanuyuñjati:[saṃ-anu-yuj] 審問,難詰.opt.samanuyuñjeyya; pass.samanuyuñjiyati.
パーリ語辞典 水野弘元著
samanuyuñjati:[saṃ-anu-yuj] 審問す,難詰す.opt.samanuyuñjeyya; pass.samanuyuñjiyati.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Samanuyuñjati,(saŋ + anu + yuj + ŋ-a),盤詰,反復詢問。 【過】 ~ñji。 【獨】~jitvā。(p322)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Samanuyuñjati,(saṁ+anu隨+yuj連接+ṁ-a),盤詰,反復詢問。【過】samanuyuñji。【獨】samanuyuñjitvā。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
samanuyuñjati:[saṃ + anu + yuj + ṃ-a] crosses question.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Samanuyuñjati,[saṁ+anuyuñjati] to cross-question D.I,26,163; M.I,130; A.I,138; V,156; DA.I,117.(Page 683)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SAMANUYUÑJATI:(saṃ+anu+yuj+ṃ+a) thẩm vấn người làm chứng [aor] --ñji [abs] --jitvà
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
samanuyuñjati:သမႏုယုၪၨတိ (သံ+အႏု√ယုဇ္)
အေၾကာင္းကို ေမးျမန္းစိစစ္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,