Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 李瑩譯
samannāgata:a.[saṃ-anu-āgata] 具備,具足的.ariyamaggena samannāgato 具足聖道者.-paññatti 具足施設.
パーリ語辞典 水野弘元著
samannāgata:a.[saṃ-anu-āgata] 具備せる,具足の.ariyamaggena samannāgato 聖道を具足せる者.-paññatti 具足施設.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
samannāgata:a.[saṁ-anu-āgata] 具備した,具足の.ariyamaggena samannāgato 聖道を具足した者.-paññatti 具足施設
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Samannāgata,【形】 具有的,持有的。(p322)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Samannāgata,【形】具有的,持有的。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
samannāgata:[adj.] endowed with; possessed of.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Samannāgata,(adj.) [saṁ+anvāgata] followed by,possessed of,endowed with (Instr.) D.I,50; 88 Vin.I,54; Sn.p.78,102,104.SnA 177 (in expln of ending “--in”),216 (of “--mant”); PvA.46,73.-- nt.abstr.°annāgatatta PvA.49.(Page 683)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SAMANNĀGATA:[a] phú cho,được ân
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
samannāgata:bậc hội đủ,bậc thành đạt,sự có được,hay bị,sự có,sự hội đủ,sự thành tựu với
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
samannāgata:သမႏၷာဂတ (တိ) (သံ+အႏု+အာဂတ)
ျပည့္စံုသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,