Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 李瑩譯
samanantara:a.[saṃ-an-antara] 等無間的,直接的.abl.samanantarā 無間地,直接地,在~之後.-paccaya 等無間縁.
パーリ語辞典 水野弘元著
samanantara:a.[saṃ-an-antara] 等無間の,直接の.abl.samanantarā 無間に,直前に,直後に.-paccaya 等無間縁.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Samanantara,【形】 立即的,最近的。 ~tarā,【副】 在…之後就。(p322)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Samanantara,【形】立即的,最近的。samanantarā,【副】在…之後就。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
samanantara:[adj.] immediate; nearest.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Samanantara,(adj.) [saṁ+anantara] immediate; usually in Abl.(as adv.); samanantarā immediately,after,just after D.II,156; Vin.I,56; rattibhāga-samanantare at midnight J.I,101.

--paccaya the relation of immediate contiguity Tikp 3,61 sq.; Dukp 26; Vism.534.(Page 683)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SAMANANTARA:[a] tức thì,gần nhứt,--tarā [ad] kế liền sau đó
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
samanantara:sự liên tiếp,đẳng vô gián
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
samanantara:သမနႏၲရ (တိ) (သံ+အနႏၲရ)
အျခားမဲ့ေသာ။
သမနႏၲရာ,သေနႏၲေရ၊ အျခားမဲ့၌။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,