Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 李瑩譯
samagga:a.[saṃ-agga,BSk.samagra] 和合,統一的.-kamma 和合羯磨.-saṅgha 和合僧.-parisā 和合眾.
パーリ語辞典 水野弘元著
samagga:a.[saṃ-agga,BSk.samagra] 和合せる,統一の.-kamma 和合羯磨.-saṅgha 和合僧.-parisā 和合衆.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Samagga,【形】 團結的,同道的,一致的。 ~karaṇa,【中】 調解人,和事佬。 ~tta,【中】 協議,團結的情況。 ~rata,~ārāma,【形】 對和平的歡喜。(p321)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Samagga,【形】團結的,同道的,一致的,和合的,結交的,和諧的(臺語ho5 hai5 e)。samaggakaraṇa,【中】調解人,和事佬。samaggatta,【中】協定,團結的情況。samaggarata,samaggārāma,【形】對和平的歡喜。【反】asamsagga﹐asaṁsagga。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
samagga:[adj.] being in unity.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Samagga,(adj.) [saṁ+agga] being in unity,harmonious M.II,239; D.III,172; A.II,240; V,74 sq.; plur.=all unitedly,in common Vin.I,105; J.VI,2731.A.I,70=243; Sn.281,283; Dh.194; Th.2,161; ThA.143; J.I,198,209; samaggakaraṇa making for peace D.I,4=A.II,209 =Pug.57; DA.I,74; samagganandin,samaggarata,and samaggārāma,rejoicing in peace,delighting in peace,impassioned for peace D.I,4=A.II,209=Pug.57; DA.I,74; samaggavāsa dwelling in concord J.I,362; II,27.-- samaggi-karoti to harmonize,to conciliate D.III,161.-- Cp.sāmaggī etc.(Page 681)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SAMAGGA:ađược hòa hợp,hợp nhất --karaṇa [nt] làm cho hòa bình --tta [nt] sự ưng thuận,thỏa thuận nhau,được hòa hợp lại sata,--ārāma [a] vui thích trong sự hòa hợp
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
samagga:sự hòa hợp
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
samagga:သမဂၢ (တိ) (သံ+အဂၢ)
အလံုးစံုေသာ။ ညီၫြတ္ေသာ။ တေပါင္းတည္းျဖစ္ေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,