Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 李瑩譯
samaṇa:m.[Sk.śramaṇa<śram] 沙門.-uddesa 新學沙門,沙彌 [=sāmaṇera] .-ūpāsana,-ôpāsana 親近沙門.-karaṇa 沙門及沙門的事務.-kāraṇḍava 稗沙門(雜草).-kuttaka 著袈裟.-dūsin 玷汙沙門.-paduma 紅蓮沙門.-paribbājaka 沙門出家者.-parisā 沙門眾.-palāpa 壞道沙門.-puṇḍarīka 白蓮沙門.-brāhmaṇa 沙門與婆羅門.-bhatta 沙門的禁食.-bhadra 沙門的福祉.-m-acala 不動沙門.-saññā 沙門想.-sāruppa 適合隱居的沙門.-sukha 沙門之樂.-sukhumāla 柔軟沙門.
パーリ語辞典 水野弘元著
samaṇa:m.[Sk.śramaṇa<śram] 沙門.-uddesa 新学沙門,沙弥 [=sāmaṇera] .-ūpāsana,-opāsana 親近沙門.-karaṇa 沙門となること.-kāraṇḍava 沙門の莠(雑草).-kuttaka 沙門衣を着けたる.-dūsin 沙門を汚す.-paduma 紅蓮沙門.-paribbājaka 沙門出家者.-parisā 沙門衆.-palāpa 沙門の米ぬか(くず).-puṇḍarīka 白蓮沙門.-brāhmaṇa 沙門と婆羅門.-bhatta 沙門の食.-bhadra 沙門の幸.-m-acala 不動沙門.-saññā 沙門想.-sāruppa 沙門に適せる.-sukha 沙門の楽.-sukhumāla 柔軟沙門.
巴利語匯解&巴利新音譯 瑪欣德尊者
samaṇa:沙門, 室摩末拏,舍羅磨拏
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Samaṇa,【陽】 沙門,隱遁者。 ~kuttika,【陽】 假沙門。 ~ṇī,【陰】 沙門尼。 ~ṇuddesa,【陽】 沙彌。 ~dhamma,【陽】 沙門法(出家人的責任)。 ~sāruppa,【形】 適宜沙門的。(p322)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Samaṇa,(梵wramaṇa‹ wram疲倦),【陽】沙門,隱遁者。samaṇakuttika,【陽】假沙門。samaṇī,【陰】沙門尼。samaṇuddesa,【陽】沙彌。samaṇadhamma,【陽】沙門法(出家人的責任,指修習道法)。samaṇāruppa,【形】適宜沙門的。《馬邑經》(T1.725c & 726c)︰「雲何沙門?謂息止諸惡不善之法、諸漏穢汙,為當來有本,煩熱苦報,生、老、病、死因,是謂沙門。雲何梵誌?謂遠離諸惡不善之法,諸漏穢汙,為當來有本,煩熱苦報,生、老、病、死因,是謂梵誌。雲何為聖?謂遠離諸惡不善之法、諸漏穢汙,為當來有本,煩熱苦報,生、老、病、死因,是謂為聖。雲何凈浴?謂凈浴諸惡不善之法、諸漏穢汙,為當來有本,煩熱苦報,生、老、病、死因,是謂凈浴,是謂沙門,是謂梵誌,是謂為聖,是謂凈浴。」
巴利文-漢文佛學名相辭匯 翻譯:張文明
Samaṇa:沙門
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
samaṇa:[m.] a recluse.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Samaṇa,[BSk.śramaṇa,fr.śram,but mixed in meaning with śam] a wanderer,recluse,religieux A.I,67; D.III,16,95 sq.,130 sq.; S.I,45; Dh.184; of a non-Buddhist (tāpasa) J.III,390; an edifying etymology of the word DhA.III,84:“samita-pāpattā s.,” cp.Dh.265 “samitattā pāpānaṁ “samaṇo” ti pavuccati”; four grades mentioned D.II,151; M.I,63; compare Sn.84 sq.; the state of a Samaṇa is attended by eight sukhas J.I,7; the Buddha is often mentioned and addressed by nonBuddhists as Samaṇa:thus D.I,4,87; Sn.p.91,99; Vin.I,8 350; Samaṇas often opposed to Brāhmaṇas: thus,D.I,13; It.58,60; Sn,p.90; Vin.I,12; II,110; samaṇabrāhmaṇā,Samaṇas and Brāhmaṇas quite generally:“leaders in religious life” (cp.Dial.II.165) D.I,5; II,150; A.I,110,--173 sq.; It.64; Sn.189; Vin.II,295; samaṇadhammaṁ the duties of a samaṇa A.III,371; J.I,106,107,138; pure-samaṇa a junior who walks before a Bhikkhu Vin.II,32; pacchāsamaṇa one who walks behind Vin.I,186; II,32; A.III,137.-- samaṇī a female recluse S.I,133; ThA.18; J.V,424,427; Vin.IV,235.-- assamaṇa not a true samaṇa Vin.I,96.

--uddesa a novice,a sāmaṇera D.I,151; M.III,128; S.V,161; Vin.IV,139; A.II,78; III,343.Cp.BSk.śramaṇoddeśa Divy 160.--kuttaka (m.) who wears the dress of a Samaṇa Vin.III,68 sq.(=samaṇa-vesa-dhārako,Bdhgh ib.p.271).(Page 682)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SAMAṆA:[m] bậc sa môn,bậc yên lặng --kuttikca [m] thầy tu giả dối nī [f] nữ tu sĩ,nữ sa môn --ṇuddesa [m] ông Sa di
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
samaṇa:bậc sa môn,bậc tịnh giả
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
samaṇa:သမဏ (ပ) (√သမ္+ယု)
ရဟန္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,