Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 李瑩譯
samaññā:f.[saṃ-aññā<jñā] 稱呼,名稱,通稱,俗稱.
パーリ語辞典 水野弘元著
samaññā:f.[saṃ-aññā<jñā] 称呼,名称,通称,俗称.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Samaññā,【陰】 指示。 ~ñāta,【形】 指定。(p321)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Samaññā,【陰】指示。samaññāta,【形】指定。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
samaññā,(f.),designation.sāmañña (nt.),conformity; generality; the state of a monk.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Samaññā,(f.) [saṁ+aññā] designation,name D.I,202; II,20; M.III,68; S.II,191; Sn.611,648; J.II,65; Dhs.§ 1306; loka° a common appellation,a popular expression D.I,202.(Page 682)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
samaññā:Name,designation,term
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SAMAÑÑĀ:[f] sự chỉ định,sự chọn --ñāta [a] chỉ định,chọn lựa
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
samaññā:sự ấn định,sự chỉ định
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
samaññā:သမညာ (ဣ) (သံ+အာ√ဉာ)
အမည္။ ပညတ္။ အႏြတၳအမည္။ သမုတ္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,