Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 李瑩譯
samūlaka:a.[sa-mūla-ka] 有根,有根的,包含根的.
パーリ語辞典 水野弘元著
samūlaka:a.[sa-mūla-ka] 根ある,有根の,根を含める.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Samūlaka,【形】 包括根的。(p327)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Samūlaka,【形】包括根的。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
samūlaka:[adj.] including the root.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Samūlaka,(adj.) [sa3+mūla+ka] including the root Th.2 385; ThA.256.(Page 689)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SAMŪLAKA:[a] luôn cả gốc rễ
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
samūlaka:သမူလ-က (တိ)
အျမစ္ႏွင့္ တကြေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,