Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 李瑩譯
samūhanati:samūhanti [saṃ-ud-han] 除去,根絶.aor.samūhaniṃ; opt.samūhaneyya; imper.samūhantu,samūhanatu; ger.samūhanitvā; inf.samugghātuṃ; grd.samūhantabba; pp.samūhata; caus.samūhanāpeti,samugghātāpeti 執行處刑.pp.samugghātita.
パーリ語辞典 水野弘元著
samūhanati:samūhanti [saṃ-ud-han] 除去す,根絶す.aor.samūhaniṃ; opt.samūhaneyya; imper.samūhantu,samūhanatu; ger.samūhanitvā; inf.samugghātuṃ; grd.samūhantabba; pp.samūhata; caus.samūhanāpeti,samugghātāpeti 死刑に処す.pp.samugghātita.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
samūhanati,samūhanti: [saṁ-ud-han] 除去する,根絶する. aor.samūhaniṃ; opt.samūhaneyya; imper.samūhantu,samūhanatu; ger.samūhanitvā; inf.samugghātuṁ; grd.samūhantabba; pp.samūhata; caus.samūhanāpeti,samugghātāpeti 死刑に処する. pp.samugghātita
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Samūhanati,(saŋ + u + han + a),連根拔起,廢止,除去。(p327)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Samūhanati,(saṁ+u出+han+a= saṁ+ūhanati2拉出),連根拔起,除去(to remove),廢止(to abolish)。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
samūhanati:[saṃ + u + han + a] uproots; abolishes; removes.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Samūhanati,[saṁ+ūhanati2] to remove,to abolish Vin.I,110; D.I,135 sq.(°hanissati); II,91=S.V,432; M.I,47; II,193; S.V,76; J.I,374=Sn.360; Sn.14,369,1076; sikkhāpadaṁ Vin.III,23; D.II,154; uposathāgāraṁ to discontinue using a Vihāra as an Uposathāgāra Vin.I,107; sīmaṁ to remove the boundary Vin.I,110.Pres.also samūhanti S.III,156; Pot.samūhaneyya Vin.I,110; imper.samūhantu D.II,154; & °ūhanatu Miln.143; ger.samūhanitvā M.I,47; Vin.I,107; a° M.III,285; inf.samugghātuṁ Mhvs 37,32; grd.samūhantabba Vin.I,107.-- Caus.II.samugghātāpeti to cause to be removed,i.e.to put to death Miln.193; samūhanāpeti Miln.142.‹-› pp.samūhata & (Caus.) samugghātita.(Page 689)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SAMŪHANATI:(saṃ+u+han+a) nhổ rễ bỏ,bãi đi,thủ tiêu,dẹp,dời đi
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
samūhanati:သမူဟနတိ (သံ+ဥဒ္√ဟန္)
ပယ္ႏုတ္၏။ ပယ္ခြာႏုတ္ပစ္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,