Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 李瑩譯
samīpa:a.[〃]靠近的,接近.acc.samīpaṃ,loc.samīpe 接近.abl.samīpato 接近,十分靠近.-cārin 自制者,獨處者.
パーリ語辞典 水野弘元著
samīpa:a.[〃] 近くに,接近せる.acc.samīpaṃ,loc.samīpe 近くに.abl.samīpato 近くに,近くより.-cārin 近行者,近従者.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
samīpa:a.[〃] 近い,接近した. acc.samīpaṁ,loc.samīpe 知くに. abl.samīpato 近くに,近くより. -cārin 近行者,近従者
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Samīpa,【形】 近。 ~ga,【形】 接近的。 ~cārī,【形】 近的。 ~ṭṭha,【形】站近的。 ~ṭṭhāna,【中】 附近的地方。(p325)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Samīpa,【形】近。samīpaga,【形】接近的。samīpacārī,【形】近的。samīpaṭṭha,【形】站近的。samīpaṭṭhāna,【中】附近的地方。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
samīpa:[adj.] near; close.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Samīpa,(adj.) [cp.Epic & Class.Sk.samīpa] near,close (to) SnA 43 (bhumma-vacana),174,437; KhA 111; PvA.47 (dvāra° magga) (nt.) proximity D.I,118.Cases adverbially:Acc.°aṁ near to PvA.107; Loc.°-e near (with Gen.) SnA 23,256; PvA.10,17,67,120.

--ga approaching Mhvs 4,27; 25,74.--cara being near DhsA.193.--cārin being near D.I,206; II,139.--ṭṭha standing near Mhvs 37,164.(Page 687)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SAMĪPA:[a] gần ,kế cận --ga [a] được ở gần --cārī [a] đang gần --ṭṭha [a] đứng gần --ṭṭhāna [nt] chỗ gần bên
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
samīpa:သမီပ (န)
အနီး။
သမီပံ၊ အနီးသို႔။ သမီေပ၊ အနီး၌။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
samīpa:သမီပ (တိ)
နီးသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,