Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 李瑩譯
samārabhati:[saṃ-ā-rabh] 開始,努カ.pp.samāraddha.
パーリ語辞典 水野弘元著
samārabhati:[saṃ-ā-rabh] 始める,努カす.pp.samāraddha.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Samārabhati,(saŋ + ā + rabh + a),開始,從事,殺。 【過】 ~rabhi。 【獨】~bhitvā。(p324)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Samārabhati,(saṁ+ā+rabh+a),開始,從事,殺。【過】samārabhi。【獨】samārabhitvā。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
samārabhati:[saṃ + ā + rabh + a] begins; undertakes; kills.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Samārabhati,[saṁ+ārabhati2] to begin,undertake M.I,227; Mhvs 5,79.-- pp.samāraddha.(Page 686)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
samārabhati:To begin,undertake
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SAMĀRABHATI:(saṃ+ā+sabh+a) khởi sự,bắt tay vào việc,giết chết [aor] --rabhi [abs] bhitvā
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
samārabhati:khởi xướng
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
samārabhati:သမာရဘတိ (သံ+အာ√ရဘ္)
ေကာင္းစြာ အားထုတ္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,