Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 李瑩譯
samāpatti:f.[BSk.〃<samāpajjati] ① 定,等至,三摩鉢底,正受,入定.② 定犯,入罪.-kusala 等至善巧,入定善巧.-citta 定心.-ñāṇa 等至智,定智.-nānatta 定種々.-vuṭṭhāna-kusala 出定善巧,等至を出るに善巧.
パーリ語辞典 水野弘元著
samāpatti:f.[BSk.〃<samāpajjati] ① 定,等至,三摩鉢底,正受,入定.② 定犯,入罪.-kusala 等至善巧,入定善巧.-citta 定心.-ñāṇa 等至智,定智.-nānatta 定種々.-vuṭṭhāna-kusala 出定善巧,等至を出るに善巧.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Samāpatti,(saṁ+ā+pad),【陰】達到(attainment),入定(a stage of meditation),三摩缽地。mātugāmena saddhiṁ dvayaṁdvayasamāpattiṁ samāpajjati(與婦女俱為雙雙達到三摩缽地;雌雄等至)。
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
samāpatti:'attainments',is a name for the 8 absorptions of the fine-material and immaterial spheres to which occasionally is added as 9th attainment,attainment of extinction (nirodhasamāpatti) Cf.jhāna
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
samāpatti:[f.] attainment; an enjoying stage of meditation.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Samāpatti,(f.) [fr.saṁ+ā+pad] attainment A.III,5; S.II,150 sq.; IV,293 (saññā-vedayita-nirodha°); Dhs.30= 101; a stage of meditation A.I,94; Dhs.1331; J.I,343,473; PvA.61 (mahā-karuṇā°); Nd1 100,106,139,143; the Buddha acquired anekakoṭisata-sahassā s.J.I,77.The eight attainments comprise the four Jhānas,the realm of the infinity of space,realm of the infinity of consciousness,realm of nothingness,realm of neither consciousness nor unconsciousness Ps.I,8,20 sq.; Nd1 108,328; Bu 192=J.I,28,54; necessary for becoming a Buddha J.I,14; acquired by the Buddha J.I,66; the nine attainments,the preceding and the trance of cessation of perception and sensation S.II,216,222; described M.I,159 sq.etc.; otherwise called anupubbavihārā D.II,156; A.IV,410,448 & passim [cp.Divy 95 etc.].-- In collocation with jhāna,vimokkha,and samādhi Vin.I,97; A.III,417 sq.; cp.Cpd.59,133 n.3.--°bhāvanā realizing the attainments J.I,67; °kusalatā success in attainment D.III,212; Dhs.1331 sq.(Page 686)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
samāpatti:Attainment
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SAMĀPATTI:[f] sự đắc đạo,sự vui thích trong thiền định (nhập định)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
samāpatti:thiền chứng,sự nhập thiền điều phạm vào,diều,vi phạm
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
samāpatti:သမာပတၱိ (ဣ) (သံ+အာ√ပဒ္+တိ)
ေကာင္းစြာ ေရာက္ျခင္း။ ဝင္စားျခင္း။ ျပည့္စံုျခင္း။ အက်င့္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,