Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 李瑩譯
samāpanna:a.[samāpajjati 的 pp.] 到達,入定,入定者.
パーリ語辞典 水野弘元著
samāpanna:a.[samāpajjati の pp.] 到達せる,入定せる,入定者.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
samāpanna:a.[samāpajjati の pp.] 到達した,入定した,入定者. samāpanno assādeti 入定者は[定を]味楽する. samāpanno saddaṁ suṇāti 入定者は声を聞く
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Samāpanna,(samāpajjati 的【過分】)。(p324)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Samāpanna,(samāpajjati 的【過分】)著手,從事。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
samāpanna:[pp.of samāpajjati] entered upon; engaged in.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Samāpanna,[pp.of samāpajjati] having attained,got to,entered,reached S.IV,293 (saññā-nirodhaṁ); A.II,42 (arahatta-maggaṁ entered the Path); Dh.264 (icchālobha° given to desire); Kvu 572 (in special sense= attaining the samāpattis).(Page 686)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SAMĀPANNA:[pp] của samāpajjati
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
samāpanna:nhập thiền
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
samāpanna:သမာပႏၷ (ပ)
ဝင္စားေသာ ပုဂၢိဳလ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
samāpanna:သမာပႏၷ (တိ) (တီ-ကိတ္) (သံ+အာ√ပဒ္+န)
ေကာင္းစြာ ေရာက္အပ္သည္။ ဝင္စားအပ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,