Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 李瑩譯
samāpajjati:[saṃ-ā-pad,Sk.BSk.samāpadyate] 到達,達到,進入,入定,產生.aor.samāpajji,samāpaduṃ; opt.samāpajjeyya; pp.samāpajjita,samāpanna.
パーリ語辞典 水野弘元著
samāpajjati:[saṃ-ā-pad,Sk.BSk.samāpadyate] 到達す,得達す,入る,入定す,なる.aor.samāpajji,samāpaduṃ; opt.samāpajjeyya; pp.samāpajjita,samāpanna.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Samāpajjati,(saŋ + ā + pad + ya),著手,從事。 【過】 ~pajji。 【現分】~janta。 ~jamāna。【獨】 ~jitvā,~pajja。(p324)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Samāpajjati,(saṁ+ā+pad去+ya),著手,從事。【過】samāpajji。【現分】samāpajjanta。samāpajjamāna。【獨】samāpajjitvā,samāpajja。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
samāpajjati:[saṃ + ā + pad + ya] enters upon; engages in.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Samāpajjati,[saṁ+āpajjati] 1.to come into,enter upon,attain D.I,215 (samādhiṁ samāpajji); Vin.III,241 (Pot.°pajjeyya); samāpattiṁ J.I,77; arahattamaggaṁ A.II,42 sq.; Vin.I,32; saññāvedayitanirodhaṁ to attain the trance of cessation S.IV,293; kayavikkayaṁ to engage in buying and selling Vin.III,241; sākacchaṁ to engage in conversation D.II,109; tejodhātuṁ to convert one’s body into fire Vin.I,25; II,76.-- 2.to become S.III,86 (aor.3rd pl.samāpaduṁ).-- pp.samāpajjita & samāpanna.(Page 685)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
samāpajjati:To come into,enter upon,undergo,attain
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SAMĀPAJJATI:(saṃ+ā+pad+ya) đang bận việc,đi vào [aor] --pajji,[prp] --janta --jamāna,[abs] --jitvā --pajja
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
samāpajjati:nhập thiền
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
samāpajjati:သမာပဇၨတိ (သံ+အာ√ပဒ္)
ေကာင္းစြာ ေရာက္၏။ ဝင္စား၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,