Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 李瑩譯
samāneti:[saṃ-ā-nī] 將來,生産,集合,計量.aor.samānayi; pp.samānīta.
パーリ語辞典 水野弘元著
samāneti:[saṃ-ā-nī] 将来す,生産す,集める,計量す.aor.samānayi; pp.samānīta.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Samāneti,(saŋ + ā + nī + a),集合,比較,計算。【 過】 ~esi。【 獨】 ~netvā。(p324)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Samāneti,(saṁ+ā+nī+a),集合,比較,計算。【過】samānesi。【獨】samānetvā。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
samāneti:[saṃ + ā + nī + a] brings together; compares; calculates.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Samāneti,[saṁ+āneti] 1.to bring together J.I,68.-- 2.to bring,produce J.I,433.-- 3.to put together,cp.J.I,120,148.-- 4.to collect,enumerate J.I,429.-- 5.to calculate (the time) J.I,120,148; aor.samānayi DA.I,275 ‹-› pp.samānīta.(Page 685)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
samāneti:To bring together,put together; to assemble; to compare
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SAMĀNETI:(saṃ+ā+ni+a) đem chung lại,so sánh,tính toán [aor] --esi [abs] --netvā
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
samāneti:သမာေနတိ (သံ+အာ√နီ)
ေကာင္းစြာ ေဆာင္၏။ စည္းေဝး၏။ စု႐ံုး၏။ စိစစ္တြက္ခ်က္၏။
မာသဒိဝေသ သမာေနတြာ၊ လေန႔တို႔ကို ေရတြက္၍။ နကၡတၱံ သမာေနတြာ၊ နကၡတ္ကို တြက္၍။ သကုေဏ သမာေနေႏၲာ၊ ငွက္တို႔ကို စည္းေဝးေစကုန္သည္ရွိေသာ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,