Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 李瑩譯
samāna:① a.[〃<sama] 相同的,等同的.② a.[sa-māna] 高慢,有慢的.③ a.[as atthi 的 ppr.] 存續,存在,存在的.-ācariyaka 等同阿闍梨之人,同門.-āsanika 同程度平起平座者.-ūpajjhāya等同和尚之人,相弟子.-bhāva 同ー狀態,平靜.-rūpa 肖像.-vassika 同安居者.-saṃvāsa 同一住處.-saṃvāsaka 共住者,同住者.-sīmā 同一境界,同界.
パーリ語辞典 水野弘元著
samāna:① a.[〃<sama] 同じ,等同の.② a.[sa-māna] 慢ある,有慢の.③ a.[as atthi の ppr.] 存在しつつある,存在,ありつつ.-ācariyaka 阿闍梨を同じくする者,同門.-āsanika 同程度の座席の者.-ūpajjhāya 和尚を同じくする者,相弟子.-bhāva 同ーの状態,平静.-rūpa 肖像.-vassika 同安居者.-saṃvāsa 同一住処.-saṃvāsaka 共住者,同住者.-sīmā 同一境界,同界.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Samāna,【形】 相等的,相同的,相似的。 ~gatika,【形】 同一的。 ~tta,【中】 ~tā,【陰】 ~bhāva,【陽】 相同,平等。 ~ttatā,【陰】 公平,和氣。 ~vassika,【形】 同輩的,年齡相同的。 ~saŋvāsaka,【形】 屬於同一個宗教團體的。(p324)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Samāna,【形】相等的,相同的,相似的。samānagatika,【形】同一的。samānatta,【中】samānatā,【陰】samānabhāva,【陽】相同,平等。samānattatā,【陰】公平,和氣,同事。samānavassika,【形】同輩的,年齡相同的。samānasaṁvāsaka,【形】同一個宗教團體的。samānasukhadukkha﹐同甘共苦。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
samāna:[adj.] equal; same; similar.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Samāna,2 [ppr.fr.as to be] 1.being,existing D.I,18,60; J.I,218; PvA.129 (=santo),167 (id.).-- 2.a kind of god D.II,260.

--āsanika entitled to a seat of the same height Vin.II,169.--gatika identical Tikp 35.--bhāva equanimity Sn.702.--vassika having spent the rainy season together Vin.I,168 sq.--saṁvāsa living together with equals Dh.302 (a°),cp.DhA.III,462.--saṁvāsaka belonging to the same communion Vin.I,321.--sīmā the same boundary,parish Vin.I,321; °ma belonging to the same parish Vin.II,300.(Page 685)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Samāna,1 (adj.) [Vedic samāna,fr.sama3] similar,equal,even,same Sn.18,309; J.II,108.Cp.sāmañña1.(Page 685)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SAMĀNA:[a] bằng nhau,như nhau,giống nhau --gatika [a] giống nhau --tta [nt] --tā [f] --bhāva [m] sự giống hệt nhau,sự bằng nhau --ttatā [f] sự không tự vị,sự chánh trực,có tánh cách xã hội hợp quần --vassika [a] đồng nhau về sự trưởng lão (cùng có quá trình tu tập lâu năm),bằng tuổi nhau --saṃvāsaka [a] thuộc về đồng giáo hội
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
samāna:có,thường,có,hiện có,khi đang có,đang là
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
samāna:သမာန (တိ) (ဝတၱ-ကိတ္)
ျဖစ္သည္။
ဣတၳတၱံ အာဂေတာ သမာေနာ၊ ဤလူ႕ျပည္သို႔ လာေရာက္သည္ ျဖစ္ရကား။ အေႏၶာ သမာေနာ၊ မ်က္စိမျမင္သည္ျဖစ္ေသာ္။အတၳိ
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
samāna:သမာန (တိ)
တူသည္။ မာနရွိသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,