Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 李瑩譯
samāhita:a.m.[samādahati 的 pp.] 固定,入定,入定者,等持者,得定者.-citta 定心,得定心.
パーリ語辞典 水野弘元著
samāhita:a.m.[samādahati の pp.] 定置せる,入定せる,入定者,等持者,得定者.-citta 定心,得定心.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
samāhita:a.m.[samādahati の pp.] 定置した,入定した,入定者,等持者,得定者. -citta 定心,得定心. ~citta ekagga 一境に等持(入定)せる心
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Samāhita,【過分】 已安頓,已安定,已集中精神。(p325)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Samāhita,(samādahati‘完全放置’的【過分】),【過分】已鎮定,已安頓,已安定,已集中精神。古譯:三摩呬多、等引(‘等’是平等,‘引’是前後的引續,引發功德)。
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
samāhita: 專註的、集中統一、入定
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
samāhita:[pp.] settled; composed; collected of mind.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Samāhita,[pp.of samādahati] 1.put down,fitted J.IV,337; -- 2.collected (of mind),settled,composed,firm,attentive D.I,13; S.I,169; A.II,6 (°indriya); III,312,343 sq.; V,3,93 sq.,329 sq.; Sn.212,225,972 etc.; Dh.362; It.119; Pug.35; Vin.III,4; Miln.300; Vism.410; Nd1 501.-- 3.having attained S.I,48 (cp.K.S.I.321 & Miln.352).(Page 686)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SAMĀHITA:[pp] định chỗ ở,giải quyết,gom tinh thần lại,bình tĩnh
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
samāhita:sự hòa thuận,hòa hợp,sự định tỉnh,người định tỉnh
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
samāhita:သမာဟိတ (တိ) (သံ+အာ√ဓာ+တ)
ေကာင္းစြာ ထားအပ္သည္။ ေကာင္းစြာ ေဆာက္တည္အပ္သည္။ တည္ၾကည္သည္။
သမာဟိေတ စိေတၱ၊ စိတ္သည္ တည္ၾကည္ၿပီးေသာ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,