Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 李瑩譯
samādiyati:[saṃ-ā-dā] 取得,承受,受持.aor.samādiyi; imper.samādiya; ger.samādāya,samādiyitvā 受持,取得.pp.samādinna.
パーリ語辞典 水野弘元著
samādiyati:[saṃ-ā-dā] 取る,受く,受持す.aor.samādiyi; imper.samādiya; ger.samādāya,samādiyitvā 受持して,取りて.pp.samādinna.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Samādiyati,(samādāti 的【被】),承擔。 【過】 ~diyi。 【過分】 samādinna。【獨】 ~diyitvā。 【現分】 ~diyanta。(p323)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Samādiyati,(samādāti 的【被】),承擔。【過】samādiyi。【過分】samādinna。【獨】samādiyitvā。【現分】samādiyanta。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
samādiyati:[pass.of samādāti] takes upon oneself.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Samādiyati,[saṁ+ādiyati1] to take with oneself,to take upon oneself,to undertake D.I,146; imper.samādiya Bu II.118=J.I,20; aor.samādiyi S.I,232; J.I,219; ger.samādiyitvā S.I,232; & samādāya having taken up,i.e.with D.I,71; Pug.58; DA.I,207; Mhvs 1,47; having taken upon himself,conforming to D.I,163; II,74; Dh.266; Sn.792,898,962; samādāya sikkhati sikkhāpadesu,he adopts and trains himself in the precepts D.I,63; S.V,187; It.118; Sn.962 (cp.Nd1 478).-- pp.samādinna.(Page 685)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
samādiyati:To take with one,take away; to take upon oneself,solemnly undertake
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SAMĀDIYATI:(pp của samādāti) nhận lãnh cho mình [aor] digi,pp-
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
samādiyati:chấp trì,chấp hành,thọ trì
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
samādiyati:သမာဒိယတိ (ပ) (သံ+အာ√ဒါ)
ေကာင္းစြာ ယူ၏။ ေဆာက္တည္၏။
သီလံ သမာဒိယိတြာ၊ သီလကို ေဆာက္တည္၍။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,