Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Samādhiyati,(saŋ + ā + dhā + i + ya),被平靜下來,入定。 【過】 ~dhiyi。(p324)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Samādhiyati,(saṁ+ā+dhā +i+ya),被平靜下來,入定。【過】samādhiyi。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
samādhiyati:[saṃ + ā + dhā + i + ya] to be calmed or concentrated.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Samādhiyati,is Passive of samādahati.(Page 685)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
samādhiyati:see samādahati
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SAMĀDHIYATI:(saṃ+ā+dhā+i+ya) được yên lặng,hay định tâm [aor] dhiya
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
samādhiyati:định tỉnh,định vững vàng
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
samādhiyati:သမာဓိယတိ (ကမၼ) (သံ+အာ√ဓာ+ယ)
ေကာင္းစြာ ထားအပ္၏။ တည္ၾကည္၏။
သုခိေနာ စိတၱံ သမာဓိယတိ၊ သုခေဝဒနာရွိေသာ သူအား စိတ္သည္ တည္ၾကည္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,