Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Samādapeti,(saŋ + ā + dā + āpe),教唆。 【過】 ~esi。 【過分】 ~pita。 【獨】~petvā。(p323)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Samādapeti,(saṁ+ā+dā+āpe﹐cp.BSk.samādāpayati),教唆(to cause to take),激勵(to incite,to rouse)。【過】samādāpesi。【過分】samādāpita。【獨】samādāpetvā。3p.sg.opt.samācare。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
samādapeti:[saṃ + ā + dā + āpe] instigates.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Samādapeti,[saṁ+ādapeti,cp.BSk.samādāpayati Divy 51] to cause to take,to incite,rouse Pug.39,55; Vin.I,250; III,73; DA.I,293,300; aor.°dapesi D.II,42,95,206; Miln.195; Sn.695; ger.°dapetvā D.I,126; Vin.I,18; ger.samādetvā (sic) Mhvs 37,201; ppr.pass.°dapiyamāna D.II,42.(Page 684)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
samādapeti:see samādiyati
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SAMĀDAPETI:(saṃ+ā+dā+āpe) xúi giục [aor] --esi [pp] --pita [abs] --petvā
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
samādapeti:xúi giục,khuyến khích,động viên,
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
samādapeti:သမာဒေပတိ (ကာ) (သံ+အာ√ဒါ+ဏာေပ)
ေကာင္းစြာ ယူေစ၏။ ေကာင္းစြာ ေဆာက္တည္ေစ၏။ တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,